Regulamin sklepu KMB

 

1.           Zasady ogólne

1.1.       Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady sprzedaży detalicznej i hurtowej za pośrednictwem platformy internetowej działającej pod adresem http://e-kmb.com (dalej: „Sklep”)

1.2.       Administratorem Sklepu jest KMB Poland sp. z o.o.  z siedzibą w Gościcinie przy ul. Południowej 8, 84-241 Wejherowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, Gdańsk - Północ, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000682192, REGON: 367507418, NIP: 5882429149, (dalej: „Administrator”).

1.3.       Administrator jest także Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

1.4.       Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Administratora oraz Klientów Sklepu.

1.5.       Regulamin skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców, którzy korzystają ze Sklepu w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

1.6.       Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Klient jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią Umowy Sprzedaży zawieranej z Klientem.

 

 

2.          Definicje

2.1.       W Regulaminie, następujące pojęcia mają znaczenie nadane im poniżej:

2.2.       Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

2.3.       Sklep – prowadzony przez Administratora serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów, w ramach którego Klient ma możliwość nabywania Towarów. Sklep internetowy dostępny jest na stronie: https://e-kmb.com,

2.4.       Formularz zakupu – skrypt będący częścią Sklepu służący do złożenia zamówienia przez Klienta, umożliwia dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym wyboru sposobu dostawy i płatności,

2.5.       Towar – produkt/y oferowany/e Klientowi przez Administratora za pośrednictwem Sklepu,

2.6.       Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zdolna do zawierania wiążących umów lub osoba prawna bądź inny podmiot prawny zdolny do zawierania umów, który zawarł lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży z Administratorem. Klient nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, ani nie zawiera umowy z Administratorem na zasadach określonych w art. 385(5) kodeksu cywilnego.

2.7.       Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Administratorem za pośrednictwem Sklepu,

2.8.       Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu,

2.9.       Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Formularza zakupu i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru z Administratorem,

2.10.    Formularz rejestracyjny — formularz wypełniany przez Klienta przy rejestracji w Sklepie;

2.11.    Formularz zakupu - formularz wypełniany przez Klienta przy składaniu Zamówienia;

2.12.    Konto - oznacza indywidualny zbiór zasobów i uprawnień dla każdego Klienta, uruchomiony na jego rzecz przez Administratora, po dokonaniu rejestracji w Sklepie;

2.13.    Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie, wykorzystywany w celu zabezpieczenia dostępu do Konta.

 

3.          Zasady Korzystania ze Sklepu

3.1.       Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, na którym znajduje się Sklep są następujące:

a.            połączenie z siecią Internet;

b.           przeglądarka internetowa;

c.            posiadanie i podanie adresu e-mail.

3.2.       Administrator nie odpowiada wobec Klientów za przerwy w dostępie do Sklepu spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy konsumentów.

3.3.       Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia bezpieczeństwa spowodowane niepowodzeniem zabezpieczenia przez drugą Stronę sieci lub jakichkolwiek informacji dostępowych, w tym danych logowania i haseł.

3.4.       Klient zobowiązany jest korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej osób trzecich. Zakazane jest dostarczenie treści do Sklepu o charakterze bezprawnym.

 

4.          Konto Klienta

4.1.       Warunkiem do utworzenia Konta Klienta jest prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracyjnego, w tym podanie numeru NIP właściwego dla formy działalności gospodarczej Klienta, w związku z którą Klient zamierza zawierać umowy sprzedaży Towaru z Administratorem.

4.2.       Administrator po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego utworzy dla Klienta w ramach Sklepu unikalne Konto dla wybranego przez niego adresu email.

4.3.       Rejestracja konta Klienta jest nieodpłatna.

4.4.       Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą unikalnego identyfikatora jakim jest adres email i Hasło.

4.5.       Dla jednego Klienta tworzone jest jedno Konto.

4.6.       Konto może zostać usunięte przez Klienta w każdym czasie, poprzez zgłoszenie takiego Konta do usunięcia za pomocą funkcjonalności Sklepu „Usuń Konto”.

4.7.       Administrator może według własnego uznania, zamknąć lub zawiesić Konto, wysyłając stosowne powiadomienie na zarejestrowany adres e-mail, jeśli istnieją powody by sądzić, że Klient korzysta z Sklepu z naruszeniem Regulaminu lub jakiegokolwiek innego wykorzystania Konta, które jest nie do zaakceptowania przez Administratora lub jeżeli Klient nie wykazał aktywności na Koncie od ponad 4 lat.

 

5.          Zamówienia

5.1.       Klient, składając Zamówienie w Sklepie, jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.

5.2.       Zamieszczone w Sklepie zdjęcia Towarów mają charakter poglądowy i mogą odbiegać kolorystycznie od kolorów rzeczywistych Towaru z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Klientów.

5.3.       Warunkiem złożenia Zamówienia jest dostępność towaru u Administratora lub dostawców Administratora.

5.4.       Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.

5.5.       Zawartość witryny internetowej Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego, a zatem samo złożenie Zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.

5.6.       W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Klient loguje się na swoje konto lub – w przypadku nowych Klientów – zakłada konto. W celu założenia konta należy podać poprawny adres e-mail, określić login i hasło, a następnie potwierdzić założenie konta.

5.7.       Klient składa Administratorowi zobowiązanie w momencie, kiedy akceptuje zamówienie, klikając przycisk „Zapłać i złóż zamówienie”.

5.8.       Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje od Administratora potwierdzenie otrzymania zamówienia, czyli e-mail, który potwierdza otrzymanie Zamówienia wraz z nadanym mu numerem oraz co najmniej następującymi informacjami, tj.:

a.            danymi Administratora i poszczególnymi pozycjami Zamówienia,

b.           łączną cena netto (w przypadku klientów z Rzeczpospolitej Polskiej może być też podana kwota brutto),

c.            sposobem i terminem zapłaty,

d.           sposobem i terminem wysłania/odbioru zamówienia.

5.9.       Potwierdzenie otrzymania Zamówienia potwierdza fakt, że do Administratora lub dostawcy Administratora wpłynęło Zamówienie Klienta.

 

 

6.          Dostawa

6.1.       Administrator oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby zamówienie Klienta zostało zrealizowane niezwłocznie, licząc od następnego dnia roboczego od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Administratora.

6.2.       Zamówienie jest realizowane przez Administratora w ciągu 7 dni roboczych.

6.3.       Okres oczekiwania na przesyłkę uzależniony jest od wyboru przez Klienta sposobu dostawy.

6.4.       Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w których uwzględniamy opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronie Sklepu w zakładce Dostawa i Płatność.

6.5.       Administrator udostępnia Klientowi sposoby dostawy lub odbioru Towaru określone w zakładce Dostawa i Płatność.

6.6.       Szacowany czas realizacji Zamówienia zostanie podany w potwierdzeniu realizacji Zamówienia wysłanego Klientowi w wiadomości e-mail.

6.7.       Administrator zastrzega sobie prawo do przesunięcia daty wysyłki w przypadku niestawiennictwa kuriera po odbiór paczek lub ponadnormatywnej liczby przesyłek w danym dniu. Administrator poinformuje o tym Klienta.

6.8.       Po przygotowaniu Zamówienia i otrzymaniu zapłaty Administrator lub dostawca Administratora prześle do Klienta w formie e-maila potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Klienta.

6.9.       Wysyłka potwierdzenia realizacji zamówienia potwierdza zawarcie pomiędzy stronami Umowy sprzedaży.

6.10.    Administrator zastrzega sobie możliwość potwierdzenia przyjęcia Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną oraz weryfikacji danych Klienta. Administrator zastrzega sobie możliwość anulowania Zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem.

6.11.    Administrator realizuje dostawy na terenie całego świata z wyłączeniem: Kuby, Iranu, Korei Północnej, Syrii, Rosji, rejonu Krymu i Sewastopola. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy dostawy Towaru także do innych państw niż wyżej wskazane według własnego uznania, o czym poinformuje Klienta.

6.12.    Do dostaw poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stosuje się następujące zasady: Incoterms© 2020: EXW.

6.13.    Klient i Administrator mogą w odrębnym Zamówieniu ustalić inne warunki dostawy.

6.14.    O ile nie zostanie to uzgodnione odrębnie z Klientem, Administrator określa rodzaj i sposób wysyłki oraz sposób opakowania Towaru.

6.15.    Ewentualne koszty ubezpieczenia towaru w czasie przewozu ponosi Klient.

6.16.    Klient nie jest upoważniony do odmowy przyjęcia Towaru z powodu drobnych lub nieistotnych wad.

6.17.    W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajduje Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) sporządzona w Genewie dnia 19 maja 1956 r.,  ustawa Prawo pocztowe, ustawa Prawo przewozowe powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy prawa obowiązującego w kraju przemieszczenia (tranzytu) oraz doręczenia Towaru.

 

7.          Ceny

7.1.       Wszystkie ceny Towarów są podane na Sklepie w walucie EURO i są kwotami netto.

7.2.       Cena nie uwzględnia kosztów dostawy oraz wszelkich innych opłat, które Klient zobowiązany jest ponieść w związku z zakupem Towaru (np. koszty cła).

7.3.       Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

7.4.       Klient może uiścić Cenę wyłącznie w walucie wyrażonej na stronie Administratora. Jeżeli przewiduje to platforma płatnicza Klient może uiścić Cenę w PLN (polskich złotych) według kursu waluty wyrażonej na stronie Administratora na dzień dokonywania płatności.

7.5.       Jeśli dla dostaw do Klienta w państwie członkowskim Unii Europejskiej nie jest naliczany podatek obrotowy, Klient na wniosek Administratora niezwłocznie przekaże odpowiednie dokumenty, które są przez Administratora wymagane zgodnie z postanowieniami prawa, w tym między innymi dotyczącymi podatku obrotowego, aby przekazać odpowiednim organom skarbowym zaświadczenie o zwolnieniu dostawy z podatku. Ma to między innymi zastosowanie do dokumentów potwierdzających wprowadzenie towaru do innego Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej, numeru identyfikacji podatkowej lub osobiste zwolnienie podatkowe Klienta.

7.6.       Do czasu uiszczenia pełnej Ceny, Towar pozostaje własnością Administratora.

7.7.       Dowodem zakupu dla Klientów jest faktura VAT.

7.8.       Klienci wyrażają zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na adresy e-mail wskazane przy Zamówieniu.

 

8.          Sposób płatności

8.1.       Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a.            przelewem: zapłata następuje przelewem na rachunek bankowy Sklepu w walucie EURO o numerze: PL86 1600 1462 1802 0532 9000 0002, BIC/SWIFT: PPABPLPKXXX;

b.           kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro;

c.            ePrzelew, z wykorzystaniem następujących platform: Płacę z inteligo (inteligo), mTransfer (mBank), Płacę z iPKO (PKO BP), Pekao24Przelew (Bank Pekao), Płacę z PeoPay (Bank Pekao), PayWay Toyota Bank (Toyota Bank), Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank), T-Mobile Usługi Bankowe (Alior Bank), Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium), Płać z ING(ING Bank Śląski), Credit Agricole Bank Polska S.A., Przelew24 Santander Bank, BNP Paribas S.A., Bank Pocztowy, Volkswagen Bank, Nest Bank, Idea Bank, VeloBank, Blik (Polski Standard Płatności sp. z o.o),

8.2.       Celem jak najszybszej weryfikacji przelewu należy w tytule przelewu podać: nr Zamówienia lub Towaru oraz NIP Klienta/imię i nazwisko.

8.3.       W razie niepodania w tytule danych, o których mowa powyżej, Administrator podejmuje starania w celu ustalenia danych Klienta, w szczególności kontaktuje się z Klientem. W razie niemożliwości ustalenia numeru zamówienia do danego przelewu Administrator zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, a zamówienie jest anulowane.

8.4.       Administrator ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy Zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości, co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

8.5.       Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu: Przelewy24.

8.6.       Aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu w zakładce Dostawa i Płatności.

8.7.       Klient może dokonywać na rzecz Administratora płatności kartami płatniczymi lub płatności elektronicznych w uproszczonej formie, tj. bez konieczności każdorazowego podawania wszystkich danych karty płatniczej, bez konieczności każdorazowego logowania się do bankowości elektronicznej albo podawania dodatkowych danych uwierzytelniających. Token płatniczy generowany jest w oparciu o podane przez Klienta w ramach serwisu PayU dane karty płatniczej, zgodę Klienta wyrażoną w bankowości elektronicznej lub na urządzeniu mobilnym.

8.8.       W razie wyboru płatności przelewem lub kartą płatniczą Klient zobowiązany jest zapłacić za produkty i koszt dostawy w terminie 7 dni od dnia przyjęcia Zamówienia przez Administratora.

8.9.       Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Administratora lub Dostawcy Administratora.

8.10.    Do Zamówienia doliczany jest koszt przesyłki uzależniony od wagi towaru i wyboru sposobu dostarczenia przesyłki. Koszt ten jest każdorazowo wskazywany przy Zamówieniu.

8.11.    W razie braku zapłaty pełnej Ceny w terminie Administrator może anulować Zamówienie Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany. Jeżeli Klient zapłacił część ceny, Administrator zwraca mu całą wpłaconą kwotę.

 

9.          Reklamacje

9.1.       Wszelkie reklamacje dotyczące zakupionych Towarów powinny być składane w formie mailowej na adres: info@e-kmb.com. Zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o sposobie jej załatwienia mailowo. Zgłoszenie reklamacji powinno być szczegółowe.

9.2.       Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w ciągu 30 dni roboczych.

9.3.       Klient powinien zbadać przyjęty Towar w terminie do 2 dni po otrzymaniu dostawy pod kątem wad oraz zgodności z Zamówieniem, a wad ukrytych w terminie 14 dni od ich wykrycia.

9.4.       Przed zgłoszeniem Reklamacji Klient zobowiązany jest zweryfikować, że przyczyna reklamacji nie wynika z działania lub zaniechania, za które odpowiedzialność ponosi Klient.

9.5.       Podstawa i zakres odpowiedzialności Administratora względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym z uwzględnieniem poniższych zastrzeżeń. 

9.6.       Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar na adres: ul. Przemysłowa 35b, 84-200 Wejherowo, Polska[3] [4] [5] .  Koszt dostarczenia Towaru ponosi Klient.

9.7.       Dostarczenie wadliwego Towaru może nastąpić wyłącznie po otrzymaniu uprzedniej, udokumentowanej zgody Administratora na zwrot Towaru.

9.8.       Klient ma prawo zgłosić wady w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące od daty zrealizowania zamówienia (okres rękojmi), a Administrator w jest zobowiązany, według wyboru, do naprawy lub wymiany towarów wadliwych na swój koszt w ciągu trzech miesięcy Jeśli naprawa lub dostawa zastępcza się nie powiedzie, Kupujący jest upoważniony według własnego wyboru do żądania obniżenia ceny zakupu lub odstąpienia od umowy. Odstępstwa od jakości, formy, koloru, wagi lub sprzętu, które są zwyczajowe w branży lub są drobne lub niemożliwe do uniknięcia z technicznego punktu widzenia, nie będą uznawane za wady i nie mogą być reklamowane. Ma to również zastosowanie do dostawy zgodnie z próbkami i wzorami.

9.9.       Nieuznanie reklamacji powoduje odesłanie towaru Klientowi na jego koszt.

9.10.    Odpowiedzialność Administratora z tytułu Umowy sprzedaży ograniczona jest do wysokości faktycznie uiszczonej Ceny w ramach danej umowy.

9.11.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód pośrednich lub utraconych korzyści Klienta.

9.12.    Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

 

10.       Usługi elektroniczne

10.1.    Administrator świadczy za pośrednictwem strony internetowej następujące usług elektronicznie:

a.            przeglądanie strony internetowej,

b.           prowadzenie formularza kontaktowego i Newsletter’a,

c.            prowadzenie Konta klienta.

10.2.     Wyżej wymienione usługi elektroniczne są nieodpłatne.

10.3.    Z Newsletter’a może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu Formularz rejestracyjny.

10.4.    Newsletter polega na przesyłaniu przez Administratora, na adres poczty elektronicznej, wiadomości o Towarach Administratora.

10.5.    Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

 

11.       Ochrona Danych Osobowych

11.1.    Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.

11.2.    Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora określone są w Polityce Prywatności. 

 

12.       Prawa autorskie i pokrewne

12.1.    Treści będące utworami i zawarte na stronie Sklepu, w tym logo, nazwa i projekt graficzny Sklepu, zdjęcia, teksty oraz slogany reklamowe, są prawnie chronione m.in. przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 ze. zm.) i stanowią wyłączną własność Administratora albo innego uprawnionego podmiotu. Bez zgody Administratora albo innego uprawnionego podmiotu zabrania się kopiowania, powielania, oraz rozpowszechniania w jakikolwiek sposób treści zawartych na stronach internetowych Sklepu. Użytkowanie lub wykorzystanie wtórne tych treści jest zabronione bez zgody Administratora lub odpowiedniego ich właściciela.

12.2.    Znajdujące się w Sklepie znaki towarowe i handlowe, nazwy firm oraz zdjęcia będące własnością odpowiednich podmiotów są wyłączną własnością tychże podmiotów i za zgodą uprawnionych zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

 

13.       Wyłączenie odpowiedzialności Administratora

13.1.    Na stronie internetowej Administratora mogą znajdować się hiperłącza do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych stronach i ich niezgodność z obowiązującym prawem.

13.2.    Korzystanie z serwisu i pobieranie plików odbywa się na odpowiedzialność Klienta.

13.3.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

a.            podania przez Klientów nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta lub składaniu Zamówienia;

b.           nieprzestrzegania przez Klientów warunków Regulaminu.

 

14.       Postanowienia końcowe

14.1.    Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, które wejdą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą na dzień złożenia Zamówienia przez Klienta. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli ten został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w ciągu 14 dni roboczych od dnia powiadomienia.

14.2.    Cesja praw z umowy sprzedaży może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą Administratora.

15.        Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Administratorem na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.

16.        Wszelkie spory w związku z realizowaniem umów sprzedaży lub przestrzeganiem postanowień Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla każdorazowej siedziby Administratora.

17.        Regulamin jest dostępny w języku polskim i angielskim. W razie rozbieżności w wersjach językowych obowiązuje wersja w języku polskim.

18.        Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go na stronie internetowej Sklepu.

 

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.